ஐயப்பனுக்கு விரதம் இருப்பவர்கள் தினமும் சொல்ல வேண்டிய 108 ஐயப்ப சரணங்கள்!!

ஐயப்பனுக்கு விரதம் இருப்பவர்கள் தினமும் சொல்ல வேண்டிய 108 ஐயப்ப சரணங்கள்!!
 1. ஓம் கன்னிமூல கணபதியே சரணம் ஐயப்பா
 2. ஓம் காந்தமலை ஜோதியே சரணம் ஐயப்பா
 3. ஓம் அரிஹர சுதனே சரணம் ஐயப்பா
 4. ஓம் அன்னதான பிரபுவே சரணம் ஐயப்பா
 5. ஓம் ஆறுமுகன் சகோதரனே சரணம் ஐயப்பா
 6. ஓம் ஆபத்தில் காப்பவனே சரணம் ஐயப்பா
 7. ஓம் இன்பத்தமிழ் சுவையே சரணம் ஐயப்பா
 8. ஓம் இச்சை தவிர்ப்பவனே சரணம் ஐயப்பா
 9. ஓம் ஈசனின் திருமகனே சரணம் ஐயப்பா
 10. ஓம் ஈடில்லாத தெய்வமே சரணம் ஐயப்பா
 11. ஓம் உண்மைப் பரம்பொருளே சரணம் ஐயப்பா
 12. ஓம் உலகாளும் காவலனே சரணம் ஐயப்பா
 13. ஓம் ஊழ்வினை அழிப்பவனே சரணம் ஐயப்பா
 14. ஓம் எளியோர்க்கு அருள்பவனே சரணம் ஐயப்பா
 15. ஓம் எங்கள் குலதெய்வமே சரணம் ஐயப்பா
 16. ஓம் ஏழைப்பங்காளனே சரணம் ஐயப்பா
 17. ஓம் ஏகாந்த மூர்த்தியே சரணம் ஐயப்பா
 18. ஓம் ஐங்கரன் தம்பியே சரணம் ஐயப்பா
 19. ஓம் ஐயமெல்லாம் தீர்ப்பவனே சரணம் ஐயப்பா
 20. ஓம் ஒப்பில்லாத திருமணியே சரணம் ஐயப்பா
 21. ஓம் ஒளிரும் திருவிளக்கே சரணம் ஐயப்பா
 22. ஓம் ஓங்கார பரம்பொருளே சரணம் ஐயப்பா
 23. ஓம் ஓதும் மறைபொருளே சரணம் ஐயப்பா
 24. ஓம் ஔதடங்கள் அருள்பவனே சரணம் ஐயப்பா
 25. ஓம் சவுபாக்கியம் அளிப்பவனே சரணம் ஐயப்பா
 26. ஓம் கலியுக வரதனே சரணம் ஐயப்பா
 27. ஓம் சபரிமலை சாஸ்தாவே சரணம் ஐயப்பா
 28. ஓம் சிவன் மால் திருமகனே சரணம் ஐயப்பா
 29. ஓம் சிவ வைணவ ஐக்கியமே சரணம் ஐயப்பா
 30. ஓம் அச்சங்கோவில் அரசே சரணம் ஐயப்பா
 31. ஓம் ஆரியங்காவு ஐயாவே சரணம் ஐயப்பா
 32. ஓம் குளத்துப்புழை பாலகனே சரணம் ஐயப்பா
 33. ஓம் பொன்னம்பல வாசனே சரணம் ஐயப்பா
 34. ஓம் வில்லாளி வீரனே சரணம் ஐயப்பா
 35. ஓம் வீரமணி கண்டனே சரணம் ஐயப்பா
 36. ஓம் உத்திரத்தில் உதித்தவனே சரணம் ஐயப்பா
 37. ஓம் உத்தமனே சத்தியனே சரணம் ஐயப்பா
 38. ஓம் பம்பையில் பிறந்தவனே சரணம் ஐயப்பா
 39. ஓம் பந்தள மாமணியே சரணம் ஐயப்பா
 40. ஓம் சகலகலை வல்லோனே சரணம் ஐயப்பா
 41. ஓம் சாந்தம் நிறைமெய்ப்பொருள் சரணம் ஐயப்பா
 42. ஓம் குருமகனின் குறை தீர்த்தவனே சரணம் ஐயப்பா
 43. ஓம் குருதட்சணை அளித்தவனே சரணம் ஐயப்பா
 44. ஓம் புலிப்பால் கொணர்ந்தவனே சரணம் ஐயப்பா
 45. ஓம் வன்புலியின் வாகனனே சரணம் ஐயப்பா
 46. ஓம் தாயின் நோய் தீர்ப்பவனே சரணம் ஐயப்பா
 47. ஓம் குருவின் குருவே சரணம் ஐயப்பா
 48. ஓம் வாபரின் தோழனே சரணம் ஐயப்பா
 49. ஓம் துளசிமணி மார்பனே சரணம் ஐயப்பா
 50. ஓம் தூய உள்ளம் அளிப்பவனே சரணம் ஐயப்பா
 51. ஓம் இருமுடிப்பிரியனே சரணம் ஐயப்பா
 52. ஓம் எருமேலி சாஸ்தாவே சரணம் ஐயப்பா
 53. ஓம் நித்திய பிரம்மச்சாரியே சரணம் ஐயப்பா
 54. ஓம் நீல வஸ்திரதாரியே சரணம் ஐயப்பா
 55. ஓம் பேட்டை துள்ளும் பேரருளே சரணம் ஐயப்பா
 56. ஓம் பெரும் ஆணவத்தை அழிப்பவனே சரணம் ஐயப்பா
 57. ஓம் சாஸ்தாவின் நந்தவனமே சரணம் ஐயப்பா
 58. ஓம் சாந்திதரும் பேரழகே சரணம் ஐயப்பா
 59. ஓம் பேரூர்த்தோடு தரிசனமே சரணம் ஐயப்பா
 60. ஓம் பேதமையை ஒழிப்பவனே சரணம் ஐயப்பா
 61. ஓம் காளைகட்டி நிலையமே சரணம் ஐயப்பா
 62. 62 ஓம் அதிர்வேட்டுப் பிரியனே சரணம் ஐயப்பா
 1. ஓம் அழுதை மலை ஏற்றமே சரணம் ஐயப்பா
 2. ஓம் ஆனந்தமிகு பஜனை பிரியனே சரணம் ஐயப்பா
 3. ஓம் கல்லிடும் குன்றே சரணம் ஐயப்பா
 4. ஓம் உடும்பாறைக் கோட்டையே சரணம் ஐயப்பா
 5. ஓம் இஞ்சிப்பாறைக் கோட்டையே சரணம் ஐயப்பா
 6. ஓம் கரியிலந்தோடே சரணம் ஐயப்பா
 7. ஓம் கரிமலை ஏற்றமே சரணம் ஐயப்பா
 8. ஓம் கரிமலை இறக்கமே சரணம் ஐயப்பா
 9. ஓம் பெரியானை வட்டமே சரணம் ஐயப்பா
 10. ஓம் சிறியானை வட்டமே சரணம் ஐயப்பா
 11. ஓம் பம்பா நதி தீர்த்தமே சரணம் ஐயப்பா
 12. ஓம் பாவமெல்லாம் அழிப்பவனே சரணம் ஐயப்பா
 13. ஓம் திருவேணி சங்கமே சரணம் ஐயப்பா
 14. ஓம் திரு ராமர் பாதமே சரணம் ஐயப்பா
 15. ஓம் சக்தி பூஜை கொண்டவனே சரணம் ஐயப்பா
 16. ஓம் சபரிக்கு அருள்செய்தவனே சரணம் ஐயப்பா
 17. ஓம் தீபஜோதி திருஒளியே சரணம் ஐயப்பா
 18. ஓம் தீராத நோய் தீர்ப்பவனே சரணம் ஐயப்பா
 19. ஓம் பம்பா விளக்கே சரணம் ஐயப்பா
 20. ஓம் பலவினைகள் ஒழிப்பவனே சரணம் ஐயப்பா
 21. ஓம் தென்புலத்தார் வழிபாடே சரணம் ஐயப்பா
 22. ஓம் திருபம்பையின் புண்ணியமே சரணம் ஐயப்பா
 23. ஓம் நீலமலை ஏற்றமே சரணம் ஐயப்பா
 24. ஓம் நிறையுள்ளம் தருபவனே சரணம் ஐயப்பா
 25. ஓம் அப்பாச்சி மேடே சரணம் ஐயப்பா
 26. ஓம் இப்பாச்சிக் குழியே சரணம் ஐயப்பா
 27. ஓம் சபரி பீடமே சரணம் ஐயப்பா
 28. ஓம் சரங்குத்தி ஆலே சரணம் ஐயப்பா
 29. ஓம் உரல்குழி தீர்த்தமே சரணம் ஐயப்பா
 30. ஓம் கருப்பண்ண சாமியே சரணம் ஐயப்பா
 31. ஓம் கடுத்த சாமியே சரணம் ஐயப்பா
 32. ஓம் பதினெட்டாம் படியே சரணம் ஐயப்பா
 33. ஓம் பகவானின் சன்னதியே சரணம் ஐயப்பா
 34. ஓம் பரவசப் பேருணர்வே சரணம் ஐயப்பா
 35. ஓம் பசுவின் நெய் அபிஷேகமே சரணம் ஐயப்பா
 36. ஓம் கற்பூரப் பிரியனே சரணம் ஐயப்பா
 37. ஓம் நாகராஜப் பிரபுவே சரணம் ஐயப்பா
 38. ஓம் மாளிகை புறத்தம்மனே சரணம் ஐயப்பா
 39. ஓம் மஞ்சமாதா திருவருளே சரணம் ஐயப்பா
 40. ஓம் அக்கினிக் குண்டமே சரணம் ஐயப்பா
 41. ஓம் அலங்காரப் பிரியனே சரணம் ஐயப்பா
 42. ஓம் பஸ்மக் குளமே சரணம் ஐயப்பா
 43. ஓம் சற்குரு நாதனே சரணம் ஐயப்பா
 44. ஓம் மகர ஜோதியே சரணம் ஐயப்பா
 45. ஓம் ஜோதி சொரூபனே சரணம் ஐயப்பா
 46. ஓம் மங்கள மூர்த்தியே சரணம் ஐயப்பா

அறிந்தும், அறியாமலும், தெரிந்தும் தெரியாமலும் செய்த சகல குற்றங்களையும் பொறுத்துக் காத்து ரட்சித்து அருள வேண்டும். ஓம் சத்தியமான பொன்னு பதினெட்டாம்படி மேல் வாழும் ஓம் அரிஹரசுதன் ஆனந்த சித்தன் ஐயன் ஐயப்ப சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா. காசி, ராமேஸ்வரம், பாண்டி, மலையாளம் அடக்கியாளும், ஓம் அரிஹரசுதன் ஆனந்த சித்தன் ஐயன் ஐயப்ப சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா.

Leave a Reply